GHS Faresymboler

Disse GHS faresymboler levere op til normen indført d. 1 juni. 2015, som erstatter de gamle faresymboler. GHS faresymbolerne findes i flere forskellige varianter og kan anvendes både her i Danmark og internationalt.

GHS Faresymboler 9 varer

Viser 1 - 9 af 9
 • 42,00 kr

  Alle brandnærende stoffer og væsker, og gasser i værste kategori.

  42,00 kr
 • 42,00 kr

  De værste eksplosiver – faste, flydende og gasser, og visse organiske peroxider.

  42,00 kr
 • 42,00 kr

  De tre alvorligste kategorier for akut giftighed for alle eksponeringsveje (oral, dermal, ved indånding).

  42,00 kr
 • 42,00 kr

  Farlig for vandmiljøet: Akut – alvorligste kategori. Kronisk – 2 alvorligste kategorier.

  42,00 kr
 • 42,00 kr

  Kroniske sundhedsskader, såsom: Kræft, DNA-skader og skader på forplantningsevnen (CMR) – alle kategorier. Specifik organtoksicitet, enkelt og gentagen eksponering – kategori 1 og 2. Respiratorisk sensibilisering – alvorligste kategori. Akutte: Aspirationsfare – alvorligste kategori.

  42,00 kr
 • 42,00 kr

  Akut giftighed – laveste kategori. Hud- og øjenirritation – laveste kategori. Hudsensibilisering – alvorligste kategori. Specifik organtoksicitet, enkelt eksponering – kategori 3 (luftvejsirritation og narkotiske virkninger).

  42,00 kr
 • 42,00 kr

  Gasser under tryk (flydende nedkølede og opløste og kombinationer heraf).

  42,00 kr
 • 42,00 kr

  De værste kategorier af brandfarlige faste stoffer, gasser og væsker, og visse organiske peroxider.

  42,00 kr
 • 42,00 kr

  Metalætsende. Hudætsende – alvorligste kategori (og underinddelinger). Alvorlig øjenskadende – værste kategori.

  42,00 kr
Viser 1 - 9 af 9